Home 
 Over AVA 
 Clubavonden 
 Programma 
 Praktijk dagen 
 Workshops 
 Filmwedstrijden 
 AVA Award 
 Clubblad 
 Contact 
 Lidmaatschap 
 Weblinks 
 AVG Verklaring 


AVG Verklaring


PRIVACYVERKLARING VAN DE ARNHEMSE VIDEO AMATEURS (AVA)

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Arnhemse Video Amateurs (hierna AVA) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere ge´nteresseerden.
Indien je lid wordt van de AVA of om een andere reden persoonsgegevens aan de AVA verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: de AVA, Kinderkamp 9, 6825JA Arnhem, 06-51242226
Het ledensecretariaat is bereikbaar via info@ava-video.nl.

2. Welke gegevens verwerkt de AVA en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
2.2 De AVA verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de AVA
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen of andere bijeenkomsten.
2.3 E-mail berichtgeving:
De AVA gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de AVA te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
De AVA verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de AVA passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/ klachten
5.1 Via de ledenadministratie van de AVA kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De AVA zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de AVA je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@ava-video.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.